【HƯỚNG DẪN】QUY TẮC LIÊN THÔNG SERVER

QUY TẮC LIÊN THÔNG SERVER

Các chúa công thân mến, để chuẩn bị cho quá trình liên thông server được tốt nhất, Chân Nhi xin gửi tới các huynh quy tắc liên thông server như sau: 

- Sau khi gộp server giữ nguyên thông tin người chơi, không làm ảnh hưởng đến tài sản, chiến lực hiện tại của người chơi

- Sau khi gộp server, danh sách server không thay đổi, lối vào login nhân vật không đổi, cùng 1 tài khoản có nhân vật ở nhiều server sau khi gộp server vẫn vào qua lối vào server cũ, nhưng cuối cùng vẫn vào server sau khi gộp

- Nhân vật trùng tên: Nick nhân vật ở server chính của server gộp không đổi, nhân vật trùng tên ở server gộp vào sẽ có thêm hậu tố server, ví dụ Triệu Vân.S1. Đồng thời sẽ phát bù KNB đổi tên tương ứng

- Liên Minh trùng tên: Tên Liên Minh ở server chính không đổi, sau khi gộp server tên Liên Minh trùng tên ở server gộp vào có thêm hậu tố server, ví dụ Viễn Chinh Tam Quốc.S1

- Cài lại đấu trường: Sau khi gộp server sẽ reset đấu trường, người chơi cần tham gia lại để có xếp hạng đấu trường

- Chiến lực, Đồng Tước Đài, tổng sao ải, Liên Minh, Thần Bảng, Thiên Thành Phá sẽ sắp xếp lại theo thông tin người chơi sau khi gộp

- Reset XH đấu đỉnh cao, sắp xếp lại sau khi tham gia kỳ sau

- Tính lại thương hội-tham gia nhiệm vụ phúc lợi thương hội

- Loại sự kiện xếp hạng: Trước khi gộp server sẽ buộc kết thúc trước và tổng kết phát thưởng và phát thưởng qua thư: Thí luyện vô song, vô song thần tướng, thần tướng giờ vàng, đua top ải, XH chiến mã, XH Liên Minh. (vô song thí luyện, thần tướng giờ vàng không thể buộc kết thúc tổng kết)

- Thẻ tuần giá trị: Phát bình thường cho user đã mua, user chưa mua sau khi gộp server sẽ hiển thị lối vào theo server chính

- Cài lại dữ liệu sở hữu thành trì quốc chiến, đồng thời cài lại tính năng liên quan quốc chiến: Nhiệm vụ đại thế thiên hạ, tranh đoạt hoàng vị, chiến báo quốc chiến

- Sau khi gộp server sẽ cài lại báo danh tuyên chiến

- Chiến dịch-Trục lộc quần hùng: Cài lại cứ điểm đã chiếm, sau khi gộp server người chơi cần chiếm lĩnh lại; Xóa chiến báo; XH Liên Minh và XH cá nhân sắp xếp lại theo dữ liệu sau khi liên thông

- Sau khi gộp server sẽ chia lại sở hữu thành trì theo chia map bản mới

Lưu ý: Bộ sự kiện đang chạy tại các server tiến hành gộp sẽ reset và chạy bộ sự kiện mới

Game